Waxjet 90/91/92

Waxing machines | Ano de construção 1996-2008
Waxing machine for ski and snowboards.
Waxing machine for ski and snowboards.
EUR Price and availability on request

Hot waxing, deburring, polishing, brushing.